ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျသစေျတးလ်နိုင္ငံသံအမတ္ျကီး လာေရာက္ေတြ့ဆံု

ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ေနျပည္ေတာ္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျသစေျတးလ်နိုင္ငံသံအမတ္ျကီး H.E Ms. Andrea Faulkner ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ့က ယမန္ေန့ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ျကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ့ဆံုခဲ့ပါသည္။
    ထိုသို့ေတြ့ဆံုရာတြင္ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျသစေျတးလ်နိုင္ငံ အစိုးရကေပးအပ္လ်က္ရွိေသာပညာသင္ဆုမ်ား၊သင္တန္းမ်ားနွင့္ဝန္ျကီးဌာနနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ နိုင္မည့္ကိစၥမ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာနက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္နွင့္ အသက္(၂)နွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို ေငြေျကးေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဉ္ (MCCT)နွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါအစီအစဉ္ကို တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္နိုင္ ေရးအတြက္ အသက္ေမြးမႈနွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ့ (LIFT Fund)မွတဆင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္အေျခအေနမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့မႈနွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ျကီးေလးေသာက်ူးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊  အမ်ိုးသမီးမ်ားအေပၚ အျကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ တုန့္ျပန္ေရး အမ်ိုးသားအဆင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားနွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အျကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ပူးတြဲေျကညာခ်က္ (Joint Communique) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန မ်ားနွင့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ေနရပ္စြန့္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၊ အာဆီယံအပါအဝင္ မိတ္ဖက္နိုင္ငံမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားနွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ သဘာဝေဘးအနၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန့္ခြဲမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဉ္မ်ားေျကာင့္ ပိုမိုမ်ားျပားျပီး ပိုမိုျပင္းထန္လာနိုင္ေသာ သဘာဝေဘးအနၱရာယ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ျသစေျတးလ်နိုင္ငံနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ နိုင္မည့္အေျခအေနမ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေနြးခဲ့ျကေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား