ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဟိႏၵဴလူငယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံ

ရန္ကုန္၊ ၃၁-၁-၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ ဦးသူရဆန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ဟိႏၵဴလူငယ္အဖြဲ႕ (Hindu Youth Society )ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဟိႏၵဴလူငယ္အဖြဲ႕ (Hindu Youth Society)က လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေရရွည္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း တာဝန္မ်ား ရယူလ်က္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္  လူငယ္မူဝါဒကို ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ေရးဆြဲၿပီး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ လူငယ္မ်ားအားလုံး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ အစိုးရက အားလုံးသာတူညီမွ် ခံစားရရွိေရး ဟူေသာမူကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ လူငယ္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ျဖည့္ဆည္းရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေနရာေဒသ ခြဲျခားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယခု ဟိႏၵဴလူငယ္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို သိရွိရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မူဝါဒသည္ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ လူငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က႑(၁၆)ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေနရာေဒသ အလိုက္ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ျဖစ္ရာ ဟိႏၵဴလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ လူငယ္မ်ားက ရပ္တည္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ လက္ေတြ႕ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား