လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ (၃/၂၀၁၉) အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၁၁.၂၀၁၉
    လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ၏(၃/၂၀၁၉)အစည္းအေဝးကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္း အေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအစည္းအေဝးမွာ ေကာ္မတီ ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအား (၇.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ တြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခင္အစည္းအေဝးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အရ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ     ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္၊ အေစာင့္ေရွာက္ခံ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုလည္ေကာင္း ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါဥပေဒတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (United Nation Child Rights Convention) တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ (၁၀) ရပ္ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တာဆီးရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရး တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းအတြက္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပူေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ United Nation  Country Task Force on Monitoring and Reporting (UNCTFMR)ႏွင့္လည္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ UNCTFMR မွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ အႀကံျပဳခ်က္ (၂၃)ခ်က္ေပး ပို႔ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမိန႔္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ သြားရန္လိုပါေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိရန္ တက္ေရာက္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီး ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (Core Group)ႏွင့္ Country Task Force  Monitoring and Reporting – CTFMR အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာ CTFMR ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
    အစည္းအေဝးသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန၊  က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊   အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား