ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကယားျပည္နယ္အတြင္း ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

လြိဳင္ေကာ္၊ ၂.၁၁.၂၀၁၉
    ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္အစိုးရခန္းမ၌ က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္ေဖာင္းရႈိ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံး လြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းကာ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ား အားလုံး သာတူညီမွ်ခံစားရရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာေနရာမ်ားကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တြင္ သာတူညီမွ်မႈကို ရရွိလာေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားသည္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုထဲတြင္ပါဝင္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအထိ ေဆာင္႐ြက္ေပးရေသာေၾကာင့္ က်ယ္ျပန႔္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ အနာဂတ္လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားေကာင္းမြန္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားကာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သည့္ တိုင္းဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကယားျပည္နယ္ပါဝင္ ပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရရွိေစရန္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္ ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေရးဆြဲေစခဲ့ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အဝ ရရွိေစရန္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္း၍ ေရရွည္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စြမ္းႏိုင္မႈအလိုက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စနစ္က်ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ကနဦးေထာက္ပံ့မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း ေဆာင္႐ြက္၍ မရေသာေၾကာင့္  ျပည္သူမ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အားလုံးဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္းေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္း လိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မိမိတို႔ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးက ဆက္လက္ပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္းေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ မိခင္ဝိုင္း (၃၀)ဝိုင္းအတြက္ ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေန႔လယ္စာ အာဟာရ(၃)လစာတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၅,၃၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ရာငါးဆယ့္သုံးသိန္း တိတိ)၊ မသန္စြမ္းသူ(၁၀၂၈)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၃၀,၈၄၀,၀၀၀/-(က်ပ္သုံးရာ့ ရွစ္သိန္းေလးေသာင္းတိတိ)တို႔ကိုေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အခမ္းအနားသို႔ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ လာၾကေသာမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လက္ဝယ္အေရာက္ေပးအပ္ျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား အာဟာရမုန႔္ႏွင့္ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ား ေပးေဝျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား