ဝန္ႀကီးဌာနတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္မွ ဘြဲ႕ရတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၆.၁၁.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ဝန္ႀကီးဌာနတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ ( ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း)တို႔မွ ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ ဘြဲ႕ရတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ အေနျဖင့္ အားလုံးသာတူညီမွ်ခံစားရရွိေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူမႈေရးရာဒုကၡခံစားေနရသူမ်ား၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ လူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡခံစားေနရသူမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္လိုအပ္သူမ်ားကို ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မွစ၍ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုအထိ ရသင့္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ လႊမ္းၿခဳံမႈရွိရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ယခုတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါဝင္ေသာသင္တန္းဆင္းမ်ားကို ႀကိဳဆို ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံပါဝင္ၾကသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူကိုတိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးရွိ ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္သူ၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကိုရရွိေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔၊ ဌာနအသီးသီးတြင္ ပါဝင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ခိုင္ၿမဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ပိုမိုခိုင္မာလာေစမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ဌာနအသီးသီးက တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
     ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း) တို႔မွ ၂၀၁၈ _ ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ဘြဲ႕ရတိုင္းရင္းသားလူငယ္(၂၅)ဦးအား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ေပး အပ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား