ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ႏိုဝင္ဘာ၊ ၁၃၊ ေနျပည္ေတာ္

          ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရး ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္၊ ၂၁၀၆၊ အပိုဒ္ (၁၀) အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ႏွင့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ (Joint Communique) ပါ ဦးစားေပးက႑ (၆) ရပ္တို႔အေပၚ အေျခတည္၍ ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

          အစည္းအေဝးတြင္  ပဋိပကၡအတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ ေရးႏွင့္ တုန႔္ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔အစည္းအေဝးကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားအျပင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ တက္ေရာက္ၾကသည့္အတြက္ Joint Communique ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံရွင္းျပလိုပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာအရ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္တုန႔္ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္ သူအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ကို အတည္ျပဳ၍အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္တို႔ကိုေရးဆြဲေဆာင္ ႐ြက္ရန္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔၌ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာျမန္မာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္  ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုန႔္ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ (၅) ရပ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ပါ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ က႑မ်ားအနက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားကို သတ္မွတ္၍ အရွိန္အဟုန္တိုးျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ အမ်ိဳးသား အဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို ျပည္တြင္း၌ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲရန္၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္  ကုလသမဂၢမွ နည္းပညာႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈရလဒ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔အသိေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍  သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္  ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးလုပ္ငန္း က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔  သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းခံခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေပးပို႔ လာေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျခင္း၊  ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၄) ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ အတည္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝးကို ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္လိုသည့္အတြက္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ကိုလည္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္း တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး သြားၾကရန္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီက အဓိက အေရးပါေသာက႑မွာရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိမိတို႔က႑အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ထားၾကရန္လည္း မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠဌ ၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳေရးဆြဲ ထားေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ (Joint Communique) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊  အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေလ့လာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး        စီမံခ်က္အေပၚ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

          ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစဥ္အၿမဲ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ နားလည္မႈရွိစြာ ပူးေပါင္း ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေပးၾကသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း  နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာ သူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

         

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား