ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး နိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အား လက္ခံေတြ့ဆံု

နျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လွြာ ေရးထိုးထားေသာ Japan Heart အဖြဲ့အစည္းနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Fureasu ကုမၸဏီ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr.Taku Sawanobori ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ့၊ UNICEF အဖြဲ့အစည္းနွင့္ Economic Policy and Research Institute (EPRI)မွ Research Director ျဖစ္သူ Mr. Michael Samson ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ့နွင့္ ဘရပ္ဆဲလ္ျမို့အေျခစိုက္ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) ရံုးမွ ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ျဖစ္သူ Mr. Michael Koehler ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ့တို့အား ယေန့ နံနက္ပိုင္းနွင့္မြန္းလြဲပိုင္းတို့တြင္ အဆိုပါဝန္ျကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ သီးျခားစီ လက္ခံေတြ့ဆံုခဲ့ပါသည္။
    ေရွးဦးစြာ Fureasu ကုမၸဏီ၏ CEO ျဖစ္သူနွင့္ေတြ့ဆံုရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္း သူမ်ား၊ အဓိကအားျဖင့္ မ်က္မျမင္မ်ားနွင့္ အျမင္အာရံုခ်ို့တဲ့သူမ်ားအား မ်က္မျမင္ေဆးပညာ၊ အေျကာျပင္ပညာရပ္မ်ား သင္ျကားပို့ခ်ေပးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျကာျပင္ပညာရပ္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ တစ္သက္တာဘဝ အာမခံခ်က္ရရွိေစနိုင္မည့္ Certificate ထုတ္ေပးနိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အဖြဲ့အစည္း၊ ပညာေရး ဝန္ျကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစားဝန္ျကီးဌာန စသည့္ဆက္စပ္ဝန္ျကီးဌာနမ်ားနွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Certificate ထုတ္ေပးနိုင္ေစရန္ Exam Test Board မ်ား၊ သင္ရိုးညွြန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါသည္။
    ဆက္လက္၍ UNICEF အဖြဲ့အစည္းနွင့္ Economic Policy and Research Institute (EPRI) အဖြဲ့မွ Research Director ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ့နွင့္ေတြ့ဆံုရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး အတြက္ အက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာ ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားေပၚထြက္လာေရး၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသျကီးမ်ားသို့ တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ ေရရွည္ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘ႑ဍာေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ူဟာ တစ္ရပ္ေရး ဆြဲေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာစနစ္ တည္ေဆာက္ ရာတြင္ အေရးပါသည့္သတင္းအခ်က္ အလက္စီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးနွင့္ စီမံကိန္းအက်ိုးျဖစ္ထြန္းမႈနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ေရတိုေရရွည္ ေစာင့္ျကပ္ျကည့္ရႈေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ UNICEF အဖြဲ့အစည္းနွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္မည့္အေျခအေနမ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးခဲ့ျကပါသည္။
    ထို့ေနာက္ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ေတြ့ဆံုရာတြင္ ေနရပ္စြန့္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ ယာယီခိုလံႈရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိုးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာကို အတည္ျပု ျပဌာန္းခဲ့ျပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို့တြင္ ယာယီခိုလံႈရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္း၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကဲ့သို့ လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိနိုင္ေစရန္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ မိတ္ဖက္နိုင္ငံမ်ား၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ သဘာဝေဘး အနၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန့္ခြဲမႈနွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၊ မိမိတို့အျကား  ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေနြးခဲ့ျကေျကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။    

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား