ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၀ ၊  ေနျပည္ေတာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။
    အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္စကားေျပာၾကားရာ၌ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အစိုးရစတင္တာဝန္ယူစဥ္ကပင္ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးစားေပးစီမံခ်က္မ်ား၌ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လူငယ္ေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးအလိုက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို  ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ျဖည့္စြက္စရာမ်ားရွိေနပါက အႀကံဉာဏ္ျပဳ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာမဟာဗ်ဴဟာ(မူၾကမ္း)ကို ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ရာ အတည္ျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  မူဝါဒအေပၚ အေျခခံၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဦးစားေပးက႑မ်ားအလိုက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ က႑(၁၆)ရပ္သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္က႑အားလုံးကို ၿခဳံငုံမိသည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအလိုက္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရာ၌  လူငယ္စင္တာ လိုအပ္မႈကိုလည္း အတက္ႏိုင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား၊ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ ပံ့ပိုးကူညီမည့္သူမ်ားႏွင့္ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈႏွင့္ ဘုံသေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိမွသာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ဘုံရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ရွိရာ မည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္မဆို သာတူညီမွ်၊ ခြင့္တူညီမွ်ျဖစ္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္အရင္းခံၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္မႈျဖင့္ သာတူညီမွ်၊ ခြင့္တူညီမွ်ျဖစ္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားရွိေဆာင္႐ြက္ပါက မိမိတို႔၏ လူငယ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လူငယ္မူဝါဒသည္  အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ရန္ လူငယ္ထု၏ အင္အားသည္အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ မဟာဗ်ဴဟာအတည္ျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကေစ လိုေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားၾကားထဲသို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးက႑ကို ဦးစားေပးစီမံခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ(၁)၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက လူငယ္ေရးရာမူဝါဒေပါက္ေပါက္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မူဝါဒအေပၚအေျခခံၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၾကရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမတူညီၾကသည့္အတြက္ ေဒသ အလိုက္အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္သည့္ အတြက္ မတူကြဲျပားသည့္ ေဒသမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေရရွည္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မူဝါဒတြင္ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁၅)ခ်က္ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း မ်ားစြာလိုက္ေလ်ာညီေထြရွိပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည့္သည့္ခြဲျခားမႈမွ်မရွိျခင္း၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ခ်န္လွပ္မထားျခင္း၊ ေက်ာင္းထြက္မႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းျခင္းစသည္ျဖင့္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးရွိေသာပညာေရး ျဖစ္ေအာင္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၁ရာစုတြင္ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းေကာင္းရရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တက္မႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္မႈ၊ တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈမ်ားရွိၿပီး အေကာင္းဆုံးေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  လူငယ္မူဝါဒထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကေလးသူငယ္မ်ား မူလတန္းေက်ာင္း လုံးဝ မထြက္ေရးသည္ အလြန္ေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို အမ်ိဳးသားေရးအသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ ေရးကို အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ( National Campaign ) ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္ကို လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အားလုံးက စည္းလုံးညီၫြတ္မႈျဖင့္ ပါဝင္ေပးၾကဖို႔တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ ဝင္မ်ားက လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသာမက လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္က က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သိရွိလာေစရန္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ အေျခခိုင္မာေစေရး၊ လူငယ္ေရးရာ စင္တာမ်ား အျမန္ဆုံးတည္ေထာင္ႏိုင္ေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရန္ပုံေငြရရွိေရးတို႔အတြက္ အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌက မူဝါဒ၏ ဥေယ်ာဇဥ္တြင္ လူငယ္မ်ားအားလုံး လူငယ္မူဝါဒကိုသိရွိၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရာတြင္ မိမိတို႔၏ ဆန္းသစ္ေသာအေတြး အျမင္သစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းျခင္း၊ မူဝါဒကို ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သိရွိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အစိုးရကပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုစိတ္ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ အေျခခိုင္မာမႈရွိ ေစေရးအတြက္ ယခုလိုညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈးမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိသည္ကို အားလုံးသိရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲထားမွသာ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏ ဘ႑ာေငြလ်ာထားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ရရွိၿပီးေသာအေျခအေနေကာင္းမ်ားကို ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစဘဲ စိတ္ရွည္သည္းခံ၍ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက တာဝန္ရွိသူမ်ားက လူငယ္ေရးရာမဟာဗ်ဴဟာ အတည္ျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ ျဖည့္စြက္လိုသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား