အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၂.၂၀၂၀
    အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake View Hotel ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ယေန႔ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ထြန္းကားလာသည့္ ကာလႀကီးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း သီးသန႔္ေနထိုင္ဖို႔ ပိုမိုခက္ခဲ လာသလို လုံၿခဳံမႈႏွင့္လည္း ပိုမိုေဝးကြာလာေစပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း ( Convention on the Elimination of the all Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားသည္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ မခြဲျခားဘဲ တန္းတူရည္တူ ရွိသည္ကို စာေပမ်ားတြင္ ဆုံးမထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊  အၾကမ္းဖက္မႈဟု ရႈျမင္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ  အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသးျခင္း မ်ားေၾကာင့္  အၾကမ္းဖက္ခံအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ အကာအကြယ္ရယူႏိုင္ခြင့္ ကင္းမဲ့ ေနပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကို အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ ႏိုင္ရာ ေရာက္ပါေၾကာင္း၊ CEDAW ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံအဆင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိရာ  CEDAW ေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာအေပၚ အႀကံျပဳသုံးသပ္ခ်က္ (၅၆)ခ်က္ ျပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုံး ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္  အဆိုပါ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားသည့္ ယခုဥပေဒသည္ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ လူမႈေရးဥပေဒျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ျပ႒ာန္းၿပီး႐ုံမွ်ႏွင့္ လုံေလာက္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးမွသာ ဥပေဒသေဘာ သက္ဝင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ဥပေဒအသစ္တစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဝီရိယထား၍ ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔သိလိုသည္မ်ား၊ ရွင္းလင္းမႈမရွိသည္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြး အႀကံျပဳပူးေပါင္း ကူညီေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ  အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အစိုးရအေနျဖင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအား ေပးထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး သာတူညီမွ်ခံစားရရွိၿပီး ေအးအတူပူအမွ် လက္တြဲေနထိုင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္  ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရး၊ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအားလုံး လြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံး လြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပဋိသေႏၶတည္သည္မွစ၍ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအထိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ဘဝစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္မႈတိုင္းကို စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္း၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ယူရသည့္ ကိစၥမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လူငယ္မူဝါဒ၊  မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဥပေဒမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအသစ္ကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္း ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္း(UNCEDAW) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း၊  ေဒသတြင္းအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ (ASEAN Committee On Women – ACW)ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မရွင္ ( ASEAN Commission on the Prevention and Protection on the Rights of Women and Children _ ACWC) တြင္လည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ( ASEAN Regional Plan of Action On Elimination of Violence Against Women- EVAW) ကို ေရးဆြဲထားသျဖင့္ ၎လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအေရးတက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားလိုအပ္သကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လိင္အႀကိမ္းဖက္မႈ မ်ားအတြက္ တားဆီးကာကြယ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚလိင္အႀကိမ္းဖက္မႈကာကြယ္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ ( Joint Communique) ကို ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထုံးတမ္းအားလုံးကိုလည္း ပစ္ပယ္၍ မရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရပ္တည္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္အပိုင္းမ်ားကို စနစ္တက်ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)တြင္ ထည့္သြင္းထားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက ေလ့လာၿပီး အႀကံျပဳ ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း၊  မိမိတို႔ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဥပေဒ(မူၾကမ္း)သည္ မိသားစုတစ္စု၊ အိမ္ေထာင္စု တစ္စု ၿပိဳကြဲမႈကို ဦးတည္သည့္ ဥပေဒမျဖစ္ေစဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရပ္တည္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းအႀကံျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ UNFPA မွ Country Representative, Mr. Ramanathan Balakrishnan က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ အတူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအေရးတက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား