၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ Online အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၇.၂၀၂၀
    ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို Online အခမ္းအနားအျဖစ္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ COVID-19 ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမသို႔ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(၁၁)ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ Online အခမ္းအနားသို႔ Online မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ UN အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    အဆိုပါ Online အခမ္းအနားတြင္ video clip ျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းထုတ္လႊင့္ၿပီး အခမ္းအနားအား စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည့္ မိန႔္ခြန္းသဝဏ္လႊာအား video clip ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ‌ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုႏွစ္ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္သည္ COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြ၊ ပြဲအခမ္းအနားမ်ားအား ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကို ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသဖို႔ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရင္း ကန႔္သတ္မႈေတြ၊ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို မလႊဲသာမေရွာင္သာ ျပဳလုပ္ရသည့္အတြက္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ႏိုင္ငံအလိုက္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ခံစားေနၾကရပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ COVID-19 ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုမိုခံစားၾကရၿပီး က်ား၊မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊  အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္ဟုဆိုၾက‌ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ယခုထိမ်ားျပားလာသည္ကို မေတြ႕ရေသးျခင္းကို ဆက္လက္ထိန္းထားဖို႔လိုပါေၾကာင္း၊ အိမ္တြင္မိသားစုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရေသာ တာဝန္ကို အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရေလ့ရွိပါေၾကာင္း၊ မိသားစုဆိုသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕အေျခခံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိသားစုဝင္ေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊  မိသားစုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ကိုယ္ခ်င္းစာတရားသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိသားစုစိတ္ဓာတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔အတူတကြ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ဆိုပါက COVID-19 ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အေရးႀကီးသည့္တစ္ခ်က္မွာ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းပဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ လူမႈေရးေဆာင္႐ြက္မႈပုံစံမ်ားအား ပုံစံအသစ္နဲ႔ေျပာင္းလဲၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ COVID-19 ကာလတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းလည္းရွိပါေၾကာင္း၊  တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၿပီး Online ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း၊ Online သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ျခင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ အေျခခံအေနအထားမ်ားမတူပါေၾကာင္း၊ ပုံစံသစ္နဲ႔ေရွ႕ဆက္တဲ့ေနရာမွာ မတူေသာ္လည္း မွ်တႏိုင္ဖို႔၊ မည္သူမွ်မက်န္ရစ္ခဲ့ေစဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ကလိုအပ္တဲ့ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ အတိုးႏႈန္းသက္သာတဲ့ ေခ်းေငြ မ်ားနဲ႔ အေျခခံလူတန္းစား မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးသက္သာေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈသက္သာေစေရးစီမံခ်က္ COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ပူးေပါင္း ႏိုင္ဖို႔လည္း ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါေၾကာင္း၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ အဓိကက်တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ေနာက္က်န္မေနေစဖို႔လည္း ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔တန္းတူ မည္သည္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေတြကလည္း မည္သို႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမည္အား စဥ္းစားၾကဖို႔လိုပါေၾကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေတြအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္၊ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ လိုအပ္တဲ့ကြၽမ္းက်င္မႈ ေတြကို သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကဖို႔ေျပာလိုပါေၾကာင္း၊  နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေတြတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးပါ ပါေၾကာင္း၊ မိသားစုစိတ္ဓာတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ဖို႔ကို တည္ေဆာက္ၾက ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ေနရာမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အားလုံးဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ စည္းစည္းလုံးလုံး၊ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ အင္အားနဲ႔ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္တဲ့စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြကို မ်ိဳးဆက္သစ္အသီးသီးကို ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပးသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းရင္းနဲ႔နိဂုံးခ်ဳပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေတးဂီတႏွင့္တြဲဖက္၍ ကိုယ္ ကာယႀကံ့ခိုင္မႈ  ေလ့က်င့္ခန္းသ႐ုပ္ျပျခင္းအား video clip ျဖင့္ ျပသခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအား "COVID-19 တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား” “Role and Challenges of  Women in Covid-19 Response " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဦးေဆာင္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္ႏွင့္ UMFCCI မွ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္တို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရးက႑၊ ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑ဆိုင္ရာ COVID-19 တုံ႔ျပန္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈအခန္း က႑ႏွင့္ ၎တို႔ေတြ႕ႀကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ေရး စသည္တို႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၌ ေရွ႕တန္းမွေန၍ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းအားလုံးအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေပးအပ္သည့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို က်န္းမာ ေရးဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးကိုယ္စား ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္ထံ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အႀကိဳစကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရး က၊ ပညာေရးကႏွင့္ စီးပြားေရးကမ်ားအလိုက္သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး ထိုအႀကိဳ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ရလာဒ္မ်ား အေပၚယေန႔စကားဝိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား COVID-19 စိန္ေခၚမူမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးလိုအပ္ေသာမူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား