ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေပးအပ္

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၁၁.၇.၂၀၂၀
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ျပည္နယ္ လူမႈေရး ဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသ ေရးဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။    
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ (၁၀)ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ Quarantine Center အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံေပးအပ္ျခင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား၊ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့္ လက္သန႔္ေဆးရည္မ်ားကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ပရဟိတကိုယ္စားလွယ္တို႔ထံ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရန္ပုံေငြျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း Quarantine Center မ်ားရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ (၃၀၀) ဦး၊ အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၂၀၄) ဦး၊ အသက္ (၆၀) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို (၂၀) ဦး၊ မသန္စြမ္းသူ (၁) ဦး တို႔အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃) ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ (၁၅,၉၆၀,၀၀၀) ကို ျပည္နယ္စခန္းတာဝန္ခံတစ္ဦးထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က Quarantine Center မ်ားတြင္ အစားအေသာက္စီစဥ္ခ်က္ျပဳတ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးၾက သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးက ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ COVID – 19 အသိပညာေပးစာအုပ္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားထံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္ အဖြဲ႕က မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (၁,၁၀၂) ဦးႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕ (၇၀) ဖြဲ႕တို႔အတြက္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပံ့ပိုးကူညီေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆင့္ဆင့္စိစစ္၍ လက္ဝယ္အေရာက္ ဆက္လက္ေပးအပ္သြာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စာရင္းက်န္ရွိျခင္းႏွင့္ ထပ္တိုးျခင္းမ်ားရွိပါက လည္း စိစစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပံ့ပိုးကူညီေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ထပ္မံေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈမရွိေစေရး လိုက္နာရန္ထုတ္ျပန္ ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ေခ်ာင္းဆုံမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈ ကာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ပါက COVID-19 ကာလ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ပမွျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္းကာလ ၿပီးဆုံးေအာင္ ေနထိုင္ၿပီးေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃) ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္မုႏိုင္း ဘုရားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳၿပီး ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕ထံသို႔ အလႉေငြမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား