ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္

ထားဝယ္၊ ၁၂.၇.၂၀၂၀
    အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္  COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
    ထိုသို႔ေပးအပ္ရာတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္  ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ သာသနာ့ဗိမာန္ တို႔တြင္ Quarantine Center မ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား အားလုံးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံေပးအပ္ျခင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား၊ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့္ လက္သန႔္ေဆးရည္မ်ားကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ပရဟိတကိုယ္စားလွယ္တို႔ထံ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
    ထို႔အျပင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရန္ပုံေငြျဖင့္  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း Quarantine Center မ်ားရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ (၄၄) ဦး၊ အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလး (၄၁) ဦး၊ အသက္ (၆၀) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို (၁၄) ဦး တို႔အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃) ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ (၂,၉၇၀,၀၀၀) ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက စခန္းတာဝန္ခံတို႔ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပမွျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခက္အခဲ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ယေန႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း (၃၉၂၇) ဦး၊ ပရဟိတအဖြဲ႕ (၁၆၀) ဖြဲ႕တို႔အတြက္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပံ့ပိုး ကူညီေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက အဆင့္ဆင့္ စိစစ္၍ လက္ဝယ္အေရာက္ဆက္လက္ ေပးအပ္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။
    ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီးသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စာရင္းက်န္ရွိျခင္းႏွင့္ ထပ္တိုးျခင္းမ်ားရွိပါကလည္း စိစစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းပံ့ပိုး ကူညီေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ထပ္မံေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။
    ယေန႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈမရွိေစေရး လိုက္နာရန္ထုတ္ျပန္ ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ေရးၿမိဳ႕မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္မီၿပီးစီးရန္ႏွင့္ စံႏႈန္းျပည့္မီေစေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အစင္စံျပေက်း႐ြာ၊ စြန္းလြန္းဂူဓမၼေအးရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲတိေလာက     အား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၍ လႉဖြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အလႉေငြမ်ား ဆက္ကပ္လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္တြင္ ထားရွိေသာ Quarantine Center ရွိ အသက္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္(၃)ေသာင္းႏႈန္း၊ အာဟာရမုန႔္ႏွင့္ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ား ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား