ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္

ဇူလိုင္ ၁၈၊ စစ္ေတြ
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပု၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊   ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ တိုင္းရင္းေဆး ေဆး႐ုံ၌ Quarantine Center အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထား‌ရွိေသာေနရာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾက သည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံေပးအပ္ျခင္း၊ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား၊  Mask မ်ားႏွင့္ လက္သန႔္ေဆးရည္မ်ားကို ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထံေပးအပ္ျခင္း၊ Quarantine Center မ်ားရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္(၁၄)ဦး၊အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလး(၆၇)ဦး၊အသက္(၆၀)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြား (၆၀)ဦးတို႔ အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃)ေသာင္း ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၄,၂၃၀,၀၀ဝိ/- (က်ပ္ေလးဆယ့္ႏွစ္သိန္းသုံးေသာင္းတိတိ)ကို ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံသို႔ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
    အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယေန႔စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ေပးအပ္ေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (၃၆၄)ဦး၊ ပရဟိတအဖြဲ႕ (၃၇)ဖြဲ႕တို႔အတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆင့္ဆင့္စိစစ္၍ လက္ဝယ္အေရာက္ ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
    ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက COVID-19  ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေရာဂါ ျပန႔္ပြားမႈမရွိေစေရး လိုက္နာရန္ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
    

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား