ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈညႇိႏႈိင္းေဆြေးေႏြး

ဇူလိုင္ ၂၁၊ ေနျပည္ေတာ္
    အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးတို႔ရွိ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးအတြက္ ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
    အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား အတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရေသာေၾကာင့္ အားလုံးႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းကူးစက္ ျပန႔္ႏွံ႔မႈ သိသာထင္ရွားစြာ မေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ျပည္ပမွ ျပန္လာသူမ်ားတြင္ ကူးစက္ခံလာရ ႏိုင္သည့္အတြက္ Quarantine လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းကူညီၾကသူမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး တိုက္တြန္း လိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသအလိုက္မတူညီသည့္ အခက္အခဲ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိမည္ျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြး ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကရာCOVID-19 အသိပညာ ေပးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပး ႏိုင္ရန္ ဘာသာစကား အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ေရႏွင့္ အစားအေသာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ Quarantine ဝင္ၾကသူမ်ား၏ ႏွာေခါင္းႏွင့္ အာေခါင္တို႔ဖတ္ နမူနာမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးတို႔တြင္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ ယာဥ္စက္သုံးဆီမ်ား လိုအပ္ျခင္း၊ COVID-19 ကာလ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ႏွင့္အမွ် Quarantine ဝင္ၾကရသူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္စရိတ္ လိုအပ္လာျခင္း၊ တရားမဝင္လမ္း ေၾကာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားအတြက္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ Mask မ်ား၊ လက္သန႔္ေဆး ရည္မ်ား၊ လက္အိတ္မ်ား၊ PPE ဝတ္စုံမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေစလိုျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျခနင္းအမႈိက္ ပုံးမ်ားသာ အသုံးျပဳေစလိုၿပီး လုံေလာက္စြာပံ့ပိုးေပးေစလိုျခင္း၊ သဘာဝေဘးစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား ေပးေစလိုျခင္းႏွင့္ COVID-19 ကာလသည္ ေရရွည္ျဖစ္လာ၍ ပါဝင္ကူညီၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ပိုမို ပံ့ပိုးကူညီေပးေစလိုျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုံးႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္း၍ ပံ့ပိုး ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ယေန႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းပြဲသို႔ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ပရဟိတကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၆၇) ဦး ပါဝင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား