ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေသာ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၈.၂၀၂၀
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Covid-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေသာ ကမာၻ႔ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေနနံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
    ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကမာၻ႔ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္(WFP)က တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း ျပဳလုပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အစားအစာဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ဆက္လက္ဝင္ ေရာက္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း ျပဳလုပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးေနၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပးမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာကူညီေပးႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ IDP စခန္းမ်ား၊ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး (WFP)က နည္းပညာဆိုင္ရာအကူအညီ ေပးအပ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား