ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (UPR) အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်က္အလက္မ်ား တိက်ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးသုံးသပ္ ညႇိႏႈိင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၆.၈.၂၀၂၀
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ Universal Periodic Review(UPR) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္စတုတၳအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ (မူၾကမ္း) အေပၚ လူမူဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စုစည္း တင္ျပေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုတိက်ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရး သုံးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝးကို အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၌ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Universal Periodic Review - UPR) ၏ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္  အခ်က္ (၁၆၆)ခ်က္ႏွင့္ က႑(၁၂)ရပ္ တို႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ “က်ား - မ တန္းတူရည္တူရွိမႈျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား” အခ်က္(၁၅) ခ်က္ ၊ “ခြဲျခားမႈမျပဳေရးကိစၥရပ္မ်ား” အခ်က္(၁၅)ခ်က္တို႔ကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ရာ က႑အလိုက္ စုစည္း တင္ျပေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ား၊ အျခားဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံလာသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ကိစၥမ်ား၊ စတုတၱအႀကိမ္အစီရင္ခံစာ (မူၾကမ္း)ပါ အခ်က္ အလက္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ COVID-19 ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားခ်ိန္အတြင္း ထိခိုက္ လြယ္အုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူအားလုံးကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ခ်န္ရစ္မထား ေရးမူျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ မႈမ်ား၊ IDP Camp မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္အစိုးရက ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပး ေနမႈ အေျခအေနမ်ားပါဝင္ေရး၊ က႑အလိုက္ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ေရးသားျပဳစုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိုတိုရွင္းရွင္းႏွင့္ ထိမိေပၚလြင္ေစေရး၊ ပဋိသေႏၶ တည္သည္မွ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအထိ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးကိစၥမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲကိစၥမ်ားကိုလည္း  အခ်ိန္ကာလ သတ္ မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ေရး၊  ဘာသာျပန္အေရးအသားမ်ားသည္ တိုတိုထိထိျဖင့္ လိုရင္းအဓိပၸါယ္ ေပၚလြင္ ေစေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အမွန္ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ကမာၻကသိရွိေစရန္ေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ သတ္မွတ္ရက္အမီ တင္ျပႏိုင္ေရးတို႔ကို အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ၾကရန္ တိုက္တြန္းညႇိႏႈိင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား