လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၆.၈.၂၀၂၀
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ WAVE MONEY (DIGITAL MONEY MYANMAR)  တို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္ႏွင့္ စတုတၳသုံးလပတ္၌ အက်ဳံးဝင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူမ်ားထံသို႔ Electronic Cash Transfer (ECT)ျဖင့္ အစီအစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဒၚခင္ေမႏု၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ Mr. Neil Waller၊ Chief Risk Officer ၊Wave Money Myanmar တို႔ သည္ (၆-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးခန္းတြင္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား