လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ခြဲ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၁၀.၂၀၂၀
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ခြဲ၏ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးအား ယေန႔ နံနက္ (၉)နာရီတြင္ Online စနစ္ျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။        

ဒုတိယဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔ Online အစည္းအေဝးအား COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ကာလအတြင္း မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝေဆြးေႏြးသြားလိုျခင္းႏွင့္ ေရရွည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္ရန္ပုံေငြရရွိေရးတို႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲသြားႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသြားႏိုင္ ရန္ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္ လူမႈစီးပြား အခက္အခဲမ်ား သည္ ကာလတစ္ခုအထိ သက္ေရာက္မႈရွိေနႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း ေရရွည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ေရရွည္ရန္ပုံေငြ ရရွိေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္မ်ားစြာအေရးပါ ပါေၾကာင္း  ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ႏွစ္အလိုက္ရန္ပုံေငြ ရရွိမႈအားလည္းေကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္လင္းထင္က COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ကာလအတြင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ UNDP ႏွင့္ UNICEF တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ား အလိုက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၆၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။ 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား