ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူမႈသဟဇာတဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး အႀကိဳညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၁၀.၂၀၂၀
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈသဟဇာတဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လူမႈသဟဇာတဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Paung Sie Facility ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Football United အဖြဲ႕ တို႔ႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကိုေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ေရရွည္ပဋိပကၡ ကင္းေဝးေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊  လူမႈသဟ ဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္မ်ား၊ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရးကိုေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းျဖင့္ေဆာင္႐ြက္၍ မရေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္  လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ညႇိႏႈိင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကိုအေလးထားေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤလုပ္ငန္းသည္ ေရရွည္လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္၍ မူေဘာင္တစ္ရပ္ေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရက ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ Paung Sie Facility ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Football United အဖြဲ႕တို႔က ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ Paung Sie Facility ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Football United အဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကရာ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားက လိုအပ္သည့္ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္စိစစ္၍ အဆင့္ဆင့္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား