ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ဗီဒီယိုျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၁၀.၂၀၂၀
    ကမာၻတစ္ဝွန္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ အြန္လိုင္းမွ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
     အစည္းအေဝးသို႔ UNHCR အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ေလ့လာသူႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ ေလ့လာသူႏိုင္ငံမ်ား၊ ေလ့လာသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လူကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
    အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန႔က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး Mr. Fillipo Grandi၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၏ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Ms. Henrietta Fore တို႔က အသီးသီးအမွာစကားေျပာၾကား၍ ဖြင့္ပြဲကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဗီဒီယိုျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏မိန္႔ခြန္းတြင္ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်က်န္ရစ္ျခင္းမရွိေစရဟူေသာမူအတိုင္း ကာကြယ္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၊ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား စသည့္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၏အေရးကိုလည္း ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာ သူမ်ားအား COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်ပ္ေငြ(၂.၁)ဘီလီယံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လလယ္ေလာက္မွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ တြင္ ျပည္တြင္းကူးစက္လူနာမ်ား စတင္ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္(၈)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အသြားအလာကန္႔သတ္ထားေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕တို႔ ညႇိႏႈိင္း၍ ေထာက္ပံ့ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ COVID-19 ႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသလို လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ေနေၾကာင္း၊ COVID-19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ကာလအတြင္း စိတ္လူမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္  ၂၄ နာရီတယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း တို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာ စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ စခန္းပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖင့္ေဆြးေႏြး၍ ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ ၂၀၂၀ ကာလအလြန္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္မည့္အခ်က္မ်ားအေပၚသေဘာတူညီမႈမ်ား စသည့္ အေရးပါသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံအလိုက္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးျဖစ္သူ Mr. Fillipo Grandi မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ COVID-19 ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊တုံ႔ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ UNHCR မွလည္း ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အစိုးရ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ၾကားသိရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါသတင္းစကားမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ သူမ်ား၏အေျခအေန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္မႈသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္၍ သတင္းစကားပါးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊ မၾကာမီက်င္းပမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုလည္း လြတ္လပ္၍တရားမွ်တၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါေၾကာင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္အားစိုက္ေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိ ပါသည္။
    အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန႔မွ(၉)ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား