(၁၀.၁၀.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ World Mental Health Day အထိမ္းအမွတ္ Online အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၀.၁၀.၂၀၂၀
    UNICEF (ျမန္မာ)ႏွင့္ Metanoia Mental Health Services and Resource Center တို႔ပူးေပါင္း၍ ကမာၻ႔စိတ္က်န္းမာေရးေန႔ (World Mental Health Day)  အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ Online ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    အခမ္းအနားသို႔ UNICEF (ျမန္မာ)၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. June Kunugi ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဉီးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဉီးကိုေလးဝင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဉီးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒၚခင္ေမႏု၊ ICT Training Center မွ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာ ရွင္၊ ေဒါက္တာ ေဒၚေအးျမတ္လြင္၊ Metanoia Mental Health Services and Resource Centerမွ စိတ္က်န္းမာ ေရးပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊  အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား Online မွ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ UNICEF (ျမန္မာ)၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. June Kunugi ၊ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းေအး၊ အေျခခံပညာဉီးစီး ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဉီးကိုေလးဝင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္၊ ေဒါက္တာေဒၚေအးျမတ္လြင္တို႔က အမွာစကားအသီးသီးေျပာၾကားျခင္း၊ Metanoia Mental Health Services and Resource Center မွ စိတ္က်န္းမာေရးပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာခင္ရတနာစိုးႏွင့္ ေဒါက္တာဉမၼာဝင္းေဖ တို႔မွ  COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြား ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီ ရယူ ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အုပ္စုငယ္မ်ားခြဲ၍ အေတြ႕ အႀကဳံမ်ားအား မွ်ေဝျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၏မိန႔္ခြန္းတြင္  COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါသည္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာ႐ုံမွ်သာမက ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝႏွင့္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ကာလအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္    စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာရွိသူ မ်ားမွာလည္း လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာအထီးက်န္မႈ(Social Isolation)ေတြကို ပိုမိုခံစားရမွာျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ယခုကာလမွာ စိတ္က်န္းမာေရးနဲ႔ စိတ္လူမႈေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈေတြကို ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊  ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္  ကမာၻ႔စိတ္က်န္းမာေရးေန႔အတြက္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ Mental Health for all. Greater Investment – Greater Access. Everyone, everywhere မွာ လက္ရွိအေျခအေနကိုထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ က်န္းမာေရး၊ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္ေတြ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြကို ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမွာျဖစ္ၿပီး  ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လူတိုင္းလက္လွမ္းမီရရွိခံစားႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ စိတ္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ Psychosocial Support Team မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ သင္တန္းေပး ျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားခဲ့မႈျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္  လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏  ဝန္ထမ္းမ်ားက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ေရရွည္စီမံခ်က္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ယာယီလက္ခံေရးစခန္းမ်ားမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာ သူမ်ားေရာက္ရွိပါက ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈေပးမည့္ အဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါေၾကာင္း၊   COVID-19 ကာလတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈလိုအပ္ေနသူေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနအေနျဖင့္ စိတ္ ဓါတ္ေရးရာျမႇင့္တင္ေပးမႈဆိုင္ရာ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္ စီနယ္ေျမအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အားလုံးမွာ Hotline ဖုန္း(၄)လုံးစီျဖင့္ (၉.၄.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ကေနစၿပီး နံနက္ (၀၉:၃၀) မွ (၁၆:၃၀)နာရီအထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္  ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း  စိတ္ဖိစီးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္ မ်ားသိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ေနရသည့္အတြက္ ေရာဂါကူးစက္မွာကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားကို ခံစားႀကဳံေတြ႕ႏိုင္သျဖင့္ ICT Training Centre နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း(၄၇၉)ဦးကို Onlineျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊  လူမႈ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ ေနရသူမ်ားကို လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား