ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ ကာလလတ္ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံ အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ(Online) သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

၂၃ ေအာက္တိုဘာ၊ ေနျပည္ေတာ္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဉီးေဆာင္၍ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ ကာလလတ္ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ Online ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဉီးစိုးေအာင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီဉကၠဌမ်ား၊  လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဉီးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဉီးဝင္းႏိုင္ထြန္း၊  UN WOMEN Regional Consultant ၊  Ms. Katherine Belen၊ အစိုးရ/ဌာန အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ GBV Working Group မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား Online မွ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံ (ASEAN Summit)မွာ အာဆီယံေဒသ ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (RPA EVAW) အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ သည္ အာဆီယံလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ ပထမ(၅)ႏွစ္ၿပီး ေျမာက္လုနီးပါးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြကို  ကာလလတ္ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈကိုျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကာလလတ္ျပန္လည္သုံးသပ္မႈကို အဆင့္ (၂) ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္ (Phase I) အျဖစ္ Desk Review ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ (Phase II) အျဖစ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္  အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ (ASEAN Committee on Women – ACW) ႏွင့္ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္‌ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မရွင္ (ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children- တို႔အျပင္ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္အစည္းအေဝး (ASEAN Ministerial Meeting on Women – AMMW) တို႔မွာလည္း Focal Point အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကာလလတ္ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ဉီးေဆာင္ၿပီးက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို ကာလလတ္ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (ASEAN RPA on EVAW)ပါ လုပ္ငန္းရပ္ေတြကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အဆင့္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြကို စုစည္းဆန္းစစ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈ၊ ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ေျဖရွင္း ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းေတြကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)ေရး ဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း၊  အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဉပေဒမူၾကမ္းကိုေရးဆြဲျခင္း၊  ပဋိပကၡ အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲျခင္း၊  လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးစံ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ေရးဆြဲအတည္ျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘဝတစ္ေလ်ာက္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ (၂၄)နာရီ Help Line ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း၊ One Stop Women Support Center (၆)ခု ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း၊ တရားရင္ဆိုင္စရိတ္ႏွင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္း၊ လူမႈေရးရာ ျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲသူေတြကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းကိုေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခက္အခဲနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား မက်န္ခဲ့ေစေရး ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကသည့္ UNFPA ႏွင့္ UNWOMEN ျမန္မာ ၊ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚစန္းစန္းေအးက အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ ကာလလတ္ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ UN WOMEN Regional Consultant ၊ Ms. Katherine Belen က အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ပါ ဉီးစားေပးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္(၅)ရပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၈)ခုတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား