ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ၊ ေနျပည္ေတာ္
          ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားအျမင္ ခ်င္းဖလွယ္ ညႇိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔က လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌  Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
          အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာမူဝါဒေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ National Consultant မ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း (The United Nations Convention on the Rights of the Child – UNCRC) ကို ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အတည္ျပဳပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊  CRC ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္ (Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography) ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲအေျချပစာခ်ဳပ္ (CRC-OPAC) တြင္လည္း ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို CRC ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိေစရန္၊  ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအသစ္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၂၃ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အညီ စနစ္က်ေသာ မူဝါဒ တစ္ရပ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ Unicef Myanmar ၊ Child Frontier အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မူဝါဒကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕က်ၿပီး တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရး ရည္႐ြယ္ထားပါ ေၾကာင္း၊ မူဝါဒခ်မွတ္ေပးသည့္ေနရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာႏွင့္ ၿခဳံငုံမိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလး သူငယ္မ်ားကို ေျမျပင္၌ အမွန္တကယ္ထိခိုက္ေစေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည့္ အၾကမ္း ဖက္ျခင္း၊ လြဲမွားစြာျပဳမူျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးတိုင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ က်န္အခြင့္အေရး မ်ားကို တန္းတူညီတူရရွိႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ပိုမိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္ ကေလး သူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုအားလုံးသိရွိရန္ႏွင့္ ကေလးတိုင္းလက္လွမ္းမီ တန္းတူညီတူရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသလို ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အားသာခ်က္/ အားနည္းခ်က္မ်ား ကို ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑ အလိုက္ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ေဆြးေႏြးေပးၾကေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
          ထို႔ေနာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲေရးနည္း ပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။
          ယင္းေနာက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
          ဆက္လက္၍ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲေရး နည္းပညာ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ National Consultant မ်ားက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အသီးသီး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား