လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္း ကနဦး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၁၀.၂၀၂၀
လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္းကနဦး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို အြန္းလိုင္စနစ္ျဖင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၉၄) ဦးတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ E-government စနစ္ကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲ၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္ အလက္စနစ္ (Social Management Information System – SMIS) ၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါစနစ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စနစ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ Development Pathways အႀကံေပးအဖြဲ႕က စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စနစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရန္ပုံေငြပိုင္းဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္သည့္စနစ္မ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ယူနီဆက္(ျမန္မာ)မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. June Kunugi က လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက စီမံခန႔္ခြဲမႈအသင္းအခ်က္အလက္စနစ္ တည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန အလိုက္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ အႀကဳံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကပါသည္။
ယင္းေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ စနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ Development Pathways အဖြဲ႕တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္သြား မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တင္ျပၾကရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ျပန္လည္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား