ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အာဆီယံလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားညီလာခံသို႔ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃-၁၁-၂၀၂၀
အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္၍ က်င္းပေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ညီလာခံကို ယေန႔မြန္းလြဲ ပိုင္းက Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ညီလာခံကို အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား၏အေရးကိစၥကိုေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ ညီလာခံ၌ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌႏွင့္ ဝန္ႀကီး H.E. Mr. Nguyen Anh Tuan ႏွင့္ အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ H.E. Mr. Dato Lim Jock Hoi တို႔က အဖြင့္အမွာစကားအသီးသီးေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီးေနာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္ အစီအစဥ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးအေလးေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔အစိုးရ တက္ေရာက္လာသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲေရးကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို  လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဓိကပါဝင္မႈျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳ ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကိုယ္တိုင္ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕၏အေလးအနက္ထားမႈကို ျပသ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါမူဝါဒကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကိုေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၌  လူငယ္မ်ားသည္  ကိုဗစ္ - ၁၉ ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အားေပး ကူညီႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ သင္တန္း မ်ား၊ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားအျပင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးစသည့္ အနာဂတ္ အတြက္ အေရးပါသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားစိတ္ဝင္တစားပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္ - ၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလုံး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရင္ဆိုင္ေနၾကရာ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာအႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေပၚ မွီခိုအားထားရမႈမ်ားပိုမိုလိုအပ္လာရာ လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑မွာ ပိုမို၍ အေရးပါ လာပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသအသီးသီး၌ လူငယ္ကြန္ရက္မ်ားဖြဲ႕စည္းထား ၿပီးျဖစ္ရာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကူးလူး ဆက္သြယ္၍ ေဒသအေရး၊ အာဆီယံအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အသင့္ရွိေနၾက ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံအသင္း(ျမန္မာ)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယင္းအသင္းတြင္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးက အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံလူငယ္ဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကဳံဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပပြဲမ်ားကိုအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုဆက္လက္၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္သလို အာဆီယံလူငယ္ကြန္ရက္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးကိုလည္း အားေပး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ညီလာခံကိုဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာအာဆီယံလူငယ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား