ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ႏိုဝင္ဘာ ၁၀၊ ေနျပည္ေတာ္
    အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ အေရးေပၚယာဥ္မ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ ေနေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးအစီအစဥ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Zoom Meeting ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
    ဒုတိယဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ အဆိုပါအသိပညာေပး အစီအစဥ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ အေရးေပၚယာဥ္မ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္လိုက္ပါ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပထမဦးစြာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ စုေဆာင္းရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အသိပညာေပးအစီအစဥ္အား(၄)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊    ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း(၅၅၃)ဦးအား အသိပညာေပး ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (MMA)တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း နည္းျပလက္စြဲစာအုပ္ မ်ားအား ျပဳစုျဖန႔္ေဝခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အသိပညာေပး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေပးၾကမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာျမသီတာ၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာ မာမာၾကည္၊ ေဒါက္တာသာထက္ေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေသာင္းလင္းတို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးအထူး တင္ပါေၾကာင္း၊
    အဆိုပါအသိပညာေပး အစီအစဥ္ကတဆင့္ လူနာတင္ယာဥ္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ အသက္ရႉ စက္မ်ား အလုပ္လုပ္ပုံ၊ နာတာရွည္ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နည္းလမ္း၊ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်ဝတ္ဆင္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္အမႈိက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ပါလာပါက ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သိလိုသည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကတဆင့္ သိရွိရသည့္ အခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္၍ လက္ရွိတြင္ COVID-19 ပိုးေတြ႕လူနာမ်ားႏွင့္ သံသယလူနာမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ အကူတို႔ အတြက္ အသိပညာေပးလက္စြဲ ေပၚေပါက္လာေစရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းတို႔၏ အကူအညီနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔တက္ေရာက္သူမ်ားကို ebook အေနျဖင့္ စတင္ျဖန႔္ခ်ိေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုအခ်ိန္မွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မ်ားအေနျဖင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနၾကသည့္ တစ္ေယာက္စီတိုင္းကို အထူး ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား‌သာမက အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ကိုယ္စားပါ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊  ေနာင္လည္း ဆက္လက္ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾက ေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္အလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္တက္ေရာက္လာေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကရာ အျပန္အလွန္ေျဖၾကားျခင္းက႑ ေဆာင္႐ြက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း ဒုတိယဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာျမသီတာက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ယခုပၪၥမအႀကိမ္အသိပညာေပးအစီအစဥ္သို႔ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာျမသီတာ၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ ေဒါက္တာသာထက္ေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေသာင္းလင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း(၁၅၀) ဉီး ခန႔္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား