ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္း ေတာင္ေပၚေဒသ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ျဖည့္ဆည္း

ႏိုဝင္ဘာ ၃၀၊ ေနျပည္ေတာ္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ေတာင္ေပၚေဒသတိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ေသာ ဘို႔မေက်း႐ြာအုပ္စုသို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ၫႊန္္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစိုးေအာင္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အလွမ္းမေဝးလွေသာ္လည္း သြားလာေရး ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာ ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္မႈမ်ားကို သိရွိရန္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ လာေရာက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာေရးကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ သာတူညီမွ် ခံစားရရွိေရးကို ဥပေဒႏွင့္အညီေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္သည္ အကူးအေျပာင္းကာလျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ပထမ(၅)ႏွစ္သက္တမ္းတြင္ ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ကို  ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီခိုင္မာတည္တံ့ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေက်း႐ြာမ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္က် က်န္ခဲ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုအားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ သိရွိေအာင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာရွိတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႔ႀကဳံေတြ႕ခံစားရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ လိုအပ္ေသာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရသည္ျဖစ္၍ အလ်င္အျမန္ ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဉပေဒအရ သာတူညီမွ်ခံစားရရွိေစၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လုံ အစည္းအေဝးကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားပါဝင္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္အခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည့္ ၂၀၂၀ အလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတို႔အျပင္   ပဋိသေႏၶတည္သည္မွစ၍ သက္ႀကီး႐ြယ္အို အထိ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရသည့္လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေပးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္သည္  COVID-19 ကပ္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္ေနရခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ဤေဒသရွိတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း တိတိက်က်လိုက္နာၿပီး ေရာဂါမျပန႔္ပြားေစရန္ အသိ သတိျဖင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစိုးေအာင္က ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚသက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာအုပ္စု (၇) စုျဖစ္ေသာ ကိုးတစ္၊ ဘန႔္ဘား၊ သစ္တြန္၊ ျပည္ေထာင္ကိုး၊ ဘို႔မ၊ မဲေပါက္၊ အလယ္ေခ်ာင္းတို႔မွ ေက်း႐ြာတာဝန္ခံမ်ားက မိမိတို႔ေက်း႐ြာမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ကထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊  ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အဓိကျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုအပ္ေသာ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း လိုင္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရး၊ အိမ္သုံးဆိုလာမီးလင္းေရး လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္မ်ား၊ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား ျပဳျပင္ေပးေရးႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ ေပးရန္လိုအပ္မႈမ်ား၊  ေသာက္သုံးေရရရွိေရး စိမ့္စမ္းေရသြယ္ျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဘို႔မအုပ္စုေက်း႐ြာတာဝန္ခံမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ အိမ္သုံးဆိုလာမီးအိမ္ (၆၃)လုံး၊ ေရမလိုလက္သန႔္ေဆးရည္၊ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း Mask မ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကၿပီး ဘို႔မအုပ္စုေက်း႐ြာ (၄)႐ြာႏွင့္ အလယ္ေခ်ာင္းအုပ္စု (၅)႐ြာတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ေက်း႐ြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အသုံးျပဳရန္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၉)သိန္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားစရာ အ႐ုပ္မ်ားႏွင့္အာဟာမုန႔္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကၿပီး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ စနစ္တက်တြက္ခ်က္မႈမ်ားရရွိပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အျမန္ဆုံး ဆက္လက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္း ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ COVID-19 ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား