ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID-19 ကာလ မူႀကိဳအ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က် မက်န္ရစ္ေစေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

                     
    COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ယာယီပိတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း မူႀကိဳအ႐ြယ္ကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က် မက်န္ရစ္ေစေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက Virtual Meeting ပုံစံျဖင့္က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးစီးမႉးမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာနမွနည္းျပမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ရာ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခု COVID-19 ကာလတြင္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ယာယီပိတ္ထားရေသာေၾကာင့္ မူႀကိဳကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္မပ်က္ရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေန၍ မရေၾကာင္း၊ COVID-19 ကာလသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ကို မသိႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက COVID-19 ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ပုံစံသစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္၍ စနစ္တက် စီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအားလုံး ဟန္ခ်က္ညီညီ တၿပိဳင္နက္တည္း ရရွိႏိုင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက  ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာ၀န္ရွိ သည့္က႑ျဖစ္၍ COVID-19 စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္လ်က္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိဘမ်ား မိသားစု၀င္ မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
      ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္  COVID-19 ကာလ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ ျပဳစုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို Social Media၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ FM ေရဒီယိုမ်ား၊ Online Meeting မ်ား စသည့္နည္းလမ္းပုံစံအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးတို႔က ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး Facebook Page မ်ား၊ Web Page မ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း Video Clip မ်ား ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ TV ေရဒီယို အစီအဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊  မိဘမ်ားအတြက္ ပညာေပးျခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ပုံစံသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကို Online ျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကပါသည္၊
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔၏ ေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား အသုံးျပဳမႈမ်ားကို အေလးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ COVID-19 ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသာမက ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ပါ၀င္မႈျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား