ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၄.၁၂.၂၀၂၀
    မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conferencing ျဖင့္က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီး လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းကို လိုအပ္ခ်က္အရ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားကို ဥပေဒအရ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားတြင္ ျပဳျပင္၊ ျပဳစု၊ ပ်ိဳးေထာင္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ရာတြင္ ကေလးသူငယ္၏ အသက္ကို (၁၈)ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားရွိပါသျဖင့္ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္‌ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္လက္ခံခဲ့ရ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသားမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာ၍ ဝန္ထမ္းအင္အား လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ပုသိမ္ႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္အရ လက္ရွိ ေက်ာင္းသား(၂၁၁)ဦးကို ဝန္ထမ္း(၁၆)ဦးျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  COVID-19 ကာလျဖစ္၍ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာရွိေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၃) လပတ္ အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ လုံၿခဳံေရး၊ အေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ‌ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ကာလျဖစ္၍ ေရာဂါကူးစက္မႈ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ အထူးသတိျပဳၿပီးေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္သလို COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာၿပီး သင္တန္းေက်ာင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားရွိသည့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒတြင္ လူငယ္ကို အသက္(၁၅ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အထိ) သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အက်ဳံး၀င္ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒအရ လူငယ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ က႑ (၁၆)ရပ္ျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ရယူခံစားႏိုင္ၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိေစရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ပံ့ပိုးကူညီ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ 
    ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားက လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔က ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သင့္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ COVID-19 ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို အသားက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID-19 ဆိုင္ရာ ကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေရးလမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားကို အေလ့အထျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾက ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမႈရင္ဆိုင္ရမည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အမႈစစ္ျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအလိုက္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို Online ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္ရစဥ္ ကာလကို အက်ိဳးရွိေစရန္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းေနထိုင္၍ တန္ဖိုးရွိေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အသိပညာေပး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းအတြင္း အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သေဘာထားအျမင္ဖလွယ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာသူမ်ားက ေဟာေျပာေဆြးေႏြး မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ COVID-19 ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လည္း သတိျပဳ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။   
 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား