ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

၅.၁၁.၂၀၂၁ ေနျပည္ေတာ္

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ဆိုင္ရာအစည္းအေဝးအား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္၊   ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မၾကာမီက်င္းပရန္ရွိသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ လမ္းေပၚေန ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊   ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္  ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျချပစာခ်ဳပ္ (Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict-OPAC)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ OPAC တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသုံးျပဳမႈအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ တားဆီးေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ(Six Grave Violations) ပါ သတ္မွတ္ခ်က္(၆)ခ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  အဆိုပါ တားျမစ္ခ်က္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိ ပညာေပးျခင္း၊ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္   ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီအား   ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အတြက္ သတင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ရယူရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအရ ကေလးအသက္သည္ (၁၈) ႏွစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ား၏အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္စေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို  ပိုမိုအေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္  သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ျဖစ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊  ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  UNCRC ပါ အေျခခံမူ(၄)ရပ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စံလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Standard Operation Procedure) မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳး စီးပြားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည့္အတြက္ မိဘရပ္႐ြာအသိပညာေပးလုပ္ငန္း မ်ားအား ပိုမိုအေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိ မႈအေျခအေနမ်ားအား ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ တက္ ေရာက္လာသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား