လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ေရး ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

၈-၁၁-၂၀၂၁                            ေနျပည္ေတာ္
    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံတိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏွိုင္းအစည္း အေဝးအား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္(႐ုံးခန္း)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 
    ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ အေျခခံမူ အားျဖင့္ ဌာန၏ လက္ရွိ မူရင္းဖြဲ႕စည္းပုံ  အင္အားကိုမေျပာင္းလဲဘဲ ဌာနမွ တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ UNCRC ၊ UNCEDAW ကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္၊ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ပိုမိုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေျခခံ၍ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္အေနျဖင့္ Social work Institute တည္ေထာင္နိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားမွ ရွိရင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလိုသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈဝန္ ထမ္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို  ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား