လူမႈဝႏၴမ္း၊ကယၦယ္ေရးႏြင့္်ပႏႅည္ေနရာခ္ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန (၁၆) ႀကိမ္ေ်မာက္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ အလႉေတၼာဂလၤာအခမ္းအနား

လူမႈဝႏၴမ္း၊ကယၦယ္ေရးႏြင့္်ပႏႅည္ေနရာခ္ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
 (၁၆) ႀကိမ္ေ်မာက္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ အလႉေတၼာဂလၤာအခမ္းအနား
    လူမႈဝႏၴမ္း၊ ကယၦယ္ေရးႏြင့္်ပႏႅည္ေနရာခ္ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၁၆) ႀကိမ္ေ်မာက္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္အလႉေတၼာဂလၤာ အခမ္းအနားအား ေယန႔နံနကၸိဳင္းၾတင္ ဝန္ႀကီးဌာနရြိ အစည္းေအဝး ခန္းမ၌ က္င္းပခဲ့သည္။ 
    အခမ္းအနားကို "ေနမာတႆ" သုံးႀကိျမ္ရတၦိဳ ဘုရားကန္ေတာ့၍ ျဖင့ႅြစၡဲ့ၿပီး တံျခႏၲိဳင္ ေက္ာင္းတိုကၦရာေတာ္ မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ေဒါကၱာဘဒၵႏၲဝါယမ ဆရာေတၼာြ ငါးပါးသီလခံယူ ေဆာကၱည္်ခင္း၊ သံဃာေတာ္အရြင္သူ်မတၼ္ားက ေမတၱာသုတၸရိတ္ တရားေတၼာ္ား ျရကၹကၸဴေဇၡာ္ီး်မွင့္်ခင္း ေဆာျင္ရကၡဲ့ပါသည္။ 
    ထို႔ေနာက္ ်ပည္ေထာငၥဳဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏြင့္ အ်မဲတမ္းအၾတင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ္ူပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ္ူပၲိဳ႕မြ ဆရာေတၼာ္ားအား ကထိႏႅ္ာသကနၤ္း၊ လႉျဖယ္ဝတၳဳမ္ားႏြင့္ ၾဆမ္း၊ ၾဆမ္းဟင္းမ္ားကို ဆကၠပႅႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 
    ဆကႅက္၍ ကိုးခမ္းႀကီးေက္ာင္းတိုကၦရာေတာ္ သဒၵမၼေဇာတိကဓဇ သာသနာဓဇဓမၼာစရိယ ဝိနယဝိဒူ သဒၵႏၲအာစိဏၰ ဆရာေတၠာ ကထိန္အႏုေမာဒနာ တရားႏြင့္ လႉဒါန္းမႈအစုစုတို႔အၾတက္ ေရစၾက္သန္းခ္အမၽြေပးေဝခဲ့ၿပီး "ဗုဒၶသာသနံစိရံတိတု" သုံးႀကိျမ္ရတၦိဳဆုေတာင္း၍ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
     ေယန႔က္င္းပ်ပုလုပ္သည့္ လူမႈဝႏၴမ္း၊ ကယၦယ္ေရးႏြင့္်ပႏႅည္ေနရာခ္ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန (၁၆) ႀကိမ္ေ်မာက္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ အလႉေတၼာဂလၤာအခမ္းအနား၌ ဝတၳဳေျငသား ၃၄၂၃၆၀၀ က္ပ္ႏြင့္ ပစၥည္းတႏၻိဳး (၁၅၄၂၅၀၀) က္ပ္၊ စုစုေပါင္း (၄၉၆၆၁၀၀)က္ပ္ ဆကၠပႅႉးဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း  သတင္းရရြိပါသည္။
 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား