ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၂၁)

(၁၅.၁၁.၂၀၂၁)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃:၀၀)နာရီတြင္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္း ဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၂၁)ကို  ေနျပည္ေတာ္ရွိ   လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးစုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး  ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္း ဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဉကၠ႒၊ လူမႈဝန္ ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္  လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စန္းစန္း ေအးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္  ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တား ဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို နိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ႐ုံးႏွင့္ လုံျခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဉပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီတို႔က သေဘာတူခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီက (၁၀.၁၁.၂၀၂၁)  ရက္ေန႔မွစ၍ စီမံခ်က္ကာလ တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္ ကာလ ပထမ(၃)လပတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား အမ်ိဳးသား အဆင့္ေကာ္မတီသို႔တင္ျပနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္း ရပ္မ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားေပါင္းစပ္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
    ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚေဆြေဆြလင္းက အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဌာနအလိုက္ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ရမည့္ ပုံစံမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားစသည္ျဖင့္ ရွွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈအေပၚ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္  တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးအား ညေန(၄:၃၀)တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား