ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား (၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိ

ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆  ရက္ေန႔မွစ၍ ေခတၱပိတ္ထားခဲ့ရေသာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနက ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ (၁၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက္စြဲပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၂၁ျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားရွိသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ (၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။        
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ အသက္ ၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္အတြင္းရွိ မူလတန္းႀကိဳအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ အသက္အရြယ္အလိုက္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈမ်ားရရွိနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါမျဖစ္ပြားမီ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအထိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနမူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္း(၁၄၂)ေက်ာင္းတြင္  ကေလးဦးေရ(၁၉၀၆၉)ဦးကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကူးစက္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာပိတ္ထားခဲ့ရပါသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား တြင္ ဌာနမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၈၇)ေက်ာင္းကို (၁၅-၁၁-၂၀၂၁) ရက္ေန႔မွစ ဖြင့္လွစ္၍ ကေလးဦး‌ေရ (၂၂၄၅)ဦးကိုလက္ခံၿပီး သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေဒသအေျခအေနမ်ားအရ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာေဒသမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈမ်ား စဥ္ဆက္ မျပတ္ရရွိနိုင္ေစရန္   မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၃၄) ေက်ာင္းကို (Online) အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကေလးဦးေရ (၃၀၇)ဦးကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက္ေန႔တြင္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းေပါင္း (၁၂၁)ေက်ာင္းတြင္ ကေလးဦးေရ (၂၅၅၂)ဦး တက္ေရာက္သင္ယူလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း မ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အားလုံးတြင္တစ္ၿပိဳင္နက္ဖြင့္လွစ္ၿပီးသင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
    ကေလးမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈမ်ားရရွိေစေရး အတြက္ ဆရာ၊ မိဘပူးေပါင္း၍ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးနိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးပါသျဖင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အသက္အရြယ္ႏွင့္အညီရရွိနိုင္ပါ ေသာေၾကာင့္ ဌာနမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအားလုံး ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြ စြာျဖင့္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား