(၃၂)ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း အထိမ္းအမွတ္(ကမၻာ့ကေလးမ်ားေန႔) အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

(၃၂)ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းအထိမ္း အမွတ္ (ကမၻာ့ကေလးမ်ားေန႔) အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္စနစ္ ျဖင့္ က်င္းပသည္။
    အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/  ျပည္နယ္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးမွာရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္  ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားျပည့္ဝစြာရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကေလးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ World Fit for Children ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့ သည့္ (၄၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြ‌ေထြညီလာခံမွ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း (The United Nations Convention on the Rights of the Child - UNCRC) ကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ နိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ကို World Children’s Day ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ၃၂ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ UNCRC ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္အတည္ျပဳပါဝင္ခဲ့ၿပီး အျခားနိုင္ငံမ်ားနည္းတူ   ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္  အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္တိုင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းၿပီး တန္းတူညီမၽွစြာျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေစရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမွီရရွိၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမိုျပည့္စုံေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၉) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္က႑မ်ားအား က႑အလိုက္ျပင္ဆင္သြားရန္ ဥပေဒေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ UNCRC ပါ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တကယ့္အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္(Survival)၊ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္(Development)၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္ (Protection) ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ (Participation) စေသာ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရး(၄)ရပ္ကို Focal Ministry အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊   ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၆)ရက္ေန႔မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ညစ္ညမ္း႐ုပ္ပုံမ်ားဆိုင္ရာ CRC ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားပါဝင္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲအေျချပစာခ်ဳပ္ (OPAC) ကိုလည္း ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာေတာ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသုံးျပဳမႈကို အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တားဆီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ (Six Grave Violations) ပါ သတ္မွတ္ခ်က္(၆) ခ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ၎တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး အသိပညာေပးျခင္း၊ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တို႔ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီကာလက ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စား လွယ္က  ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား ပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို တုံ႔ျပန္နိုင္ရန္အတြက္ Statement ထုတ္ျပန္နိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အရြယ္ မတိုင္မီ စုေဆာင္းခံရသူ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ျပန္လည္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ား၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္  ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရး ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္  အဖြဲ႕ဝင္(၃၇)ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို မၾကာမီျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ယခုႏွစ္ ကမၻာ့ကေလးမ်ားေန႔အတြက္ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “A  better future, for every child” “ကေလးတိုင္း ဘဝ လွပေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဖန္တီးေပး”ျဖစ္ရာ ကိုဗစ္-၁၉ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္  ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးအခြင့္အေရးမ်ား ရပ္တန႔္ ခဲ့ရာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လုံျခဳံရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေဖာ္ ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သလို အခြင့္အေရးျပည့္ဝစြာမရရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘဝတစ္သက္တာလုံးအတြက္ ထိခိုက္ေစနိုင္ပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ကမၻာေလာကႀကီး ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဖန္တီးနိုင္ေရး အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ထားပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ရာသီဉတုေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳေရးစေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏အသံမ်ားကို နားေထာင္ၾကရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကေလးတိုင္းရရွိေစၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္မ်ားအား ဖန္တီးေပးၾကရန္ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားကို တိုက္တြန္း ထားရွိပါေၾကာင္း၊  ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကေလးတိုင္းရရွိေစရန္ႏွင့္   ကေလးတိုင္း တန္းတူညီတူရရွိေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီး ကေန စဥ္ဆက္မျပတ္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
   ဆက္လက္၍ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗီဒီယိုျပသခဲ့ၿပီး ကေလး သူငယ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား တင္ျပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားအား နံနက္ (၁၀:၄၅) တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား