စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက္ေန႔ မနက္ (၁၀:၀၀) နာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း (၁၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ဥကၠဌျဖစ္သူ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွညႊန္ၾကားေရးမႉးက အစည္းအေဝးက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ားက လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာနအလိုက္အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား