လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏(၁/၂၀၂၂)လပတ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၁/၂၀၂၂)လပတ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးမ်ား၊ ခရိုင္ဦးစီးမႉးမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ခံမ်ားက Online ပုံစံျဖင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဦးစီးဌာနအလိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ထုတ္ ထားတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား ေမၽွာ္မွန္းကာလအလိုက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္မႈရွိ/မရွိ၊ ယခုလ အတြက္ timeline ေဘာင္အတြင္း ျပည့္မီျခင္းရွိ/မရွိ စိစစ္နိုင္ဖို႔ လစဥ္လုပ္ငန္း ညႇိႏွိုင္းအစည္း အေဝးမ်ား က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ INGO အဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတိုင္းအမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မႈအေပၚ မူတည္၍ ခ်မွတ္ထား သည့္ စံလုပ္ငန္းစဥ္သတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အုပ္စု(၃)စု စိစစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စားဌာနကမိဘသဖြယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ့ဘဝ ေရရွည္တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္ နိုင္ေရးအတြက္ ၎တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ သတ္မွတ္ ခ်က္ျပည့္မီမႈအေပၚမူတည္၍ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားရွိတဲ့ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းထားေပးနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနကေန ႀကီးၾကပ္တဲ့ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ပို႔ခ်လ်က္ရွိတဲ့ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္နိုင္ဖို႔အတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (၁)ခု က်င္းပနိုင္မယ့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲတင္ျပသြားဖို႔ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ Volunteer ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ Pilot Programme ေကာင္းမြန္တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ စည္း႐ုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ တည္ျမဲအမိန႔္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္နိုင္ေရး တိုးတက္မႈမ်ား စြာရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး Table Top exercise ျပဳလုပ္နိုင္ဖို႔အတြက္ Scenario နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာထုတ္ျပန္နိုင္ေရးနဲ႔ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ နိုင္ေရး အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ Pilot Programme ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး timeline ဝင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈအေျခအေနကို စဥ္ဆက္မျပတ္သုံးသပ္အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ လပတ္လုပ္ငန္း ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဦးစီးဌာနအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္လတာအတြင္း တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းဖတ္ၾကားၿပီး ဝန္ႀကီး႐ုံးဌာနခြဲမ်ားမွ လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္မ်ား၊ တာဝန္ခံမ်ား၊ ဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားမွ ဌာနခြဲအလိုက္ တာဝန္ခံညႊန္ၾကားေရးမႉး မ်ား၊ ဌာနႀကီးမႉးမ်ားက Timeline ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လမ္းညႊန္မႈခံယူလိုသည့္အခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ ညႇိႏွိုင္းေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို ညေနပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား