ဝန္ႀကီးဌာန၏ Monitoring and Evaluation Team မွ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

၁၁-၁-၂၀၂၂၊ ေနျပည္ေတာ္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထိုး၍ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား သုံးသပ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ ( Monitoring  and  Evaluation  Team ) က ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္႐ုံးခြဲမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက Online ပုံစံျဖင့္  က်င္းပခဲ့ပါသည္။
    အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဝန္ႀကီးဌာနမူဝါဒအရ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဘးဒဏ္ႀကံႀကံခံရင္ဆိုင္တုန႔္ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ လူမႈအသိုက္အဝန္း ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အဖြဲ႕ေပါင္း (၄၄) ဖြဲ႕ႏွင့္ MoU (၅၈) ခု ေရးထိုးထားေၾကာင္း၊ Monitoring  and  Evaluation  Team ကို အဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ခြဲၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ စီမံကိန္းေဒသမ်ားရွိ  လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ထိေရာက္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    အစည္းအေဝးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သုံးသပ္အကဲျဖတ္အဖြဲ႕၏ စံလုပ္ငန္းစဥ္ (Monitoring  and  Evaluation  SOP ) ရွင္းလင္းျခင္း၊ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျပည္ဝင္ဗီဇာ၊ ျပည္တြင္းခရီးလာခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံေရး၊ WFP ၏ ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ျဖင့္ လိုက္ပါခြင့္ရရွိေရး ေထာက္ခံခ်က္ေပးမႈအေျခ အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အာဆီယံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားကို AHA Centre မွတဆင့္ ေပးအပ္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ဆဲအေျခအေနမ်ား အသီးသီးရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ ဦးစီးမႉးမ်ားကလည္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား