ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တိုက္ပြဲေရွာင္ေနရာမ်ားသြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္အတြက္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ပရဟိတေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ရွိ ႐ုံး/ဌာန/သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအားၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

     ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယခုလ(၁၅)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္  ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး မလိခခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ ဦးေဆာင္ေသာတာဝန္ရွိသူမ်ား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခက္ထိန္နန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ား ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခက္ထိန္နန္ က ျပည္နယ္အတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ကာ ျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကတင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားက ျဖည့္စြက္ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

       ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုင္းနားဖြံ့ၿဖိဳးေရးၿခံ (KBC)တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းႏွင့္ မိုင္းနားစိန႔္ဂ်ိဳးဇက္ (RC) တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လက္တေလာကာလအတြင္း လူစုလူေဝးျဖင့္ စုစည္းေနထိုင္ၾကသည့္ ယာယီတိုက္ပြဲေရွာင္ေနရာမ်ားတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံႏွံမႈထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ယာယီေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရသည့္အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာမႈသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္းဆုံးေဖာ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား မ်ားျပားလာနိုင္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္မွစားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးေနေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ အမွီအခိုကင္းကင္းျဖင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္နိုင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္မွမူဝါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ဆႏၵျဖင့္လည္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္နိုင္ဆုံး ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခက္ထိန္နန္က ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ယာယီခိုလႈံရာေနရာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္နိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ စခန္းတာဝန္ခံမ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ ျမစ္ႀကီးနာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးရပ္ကြက္ေအးျမသာယာအဆင့္ျမင့္‌ေဈး၏ Night Market ဖြင့္ပြဲအစီအစဥ္သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မဥၨဴသာကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ အခမ္းအနားကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးကာ အဆင့္ျမင့္ေဈး၏ Night Market အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

      အလားတူ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆) လ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အသက္ (၈၅) ႏွစ္ အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာေနရာမွ  ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား အတြက္ေထာက္ပံ့ျခင္းအခမ္းအနားကို  မေန႔ကမနက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခက္ထိန္နန္၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဒုတိယတိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္မ်ိဳးဦး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊  အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူပုဂၢိဳလ္မ်ား Social Distancing ပုံစံျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

      အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ားအား သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္မ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ႏွင့္ ေဂဟာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးရွိရမည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေစတနာ၊ သဒၵါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ားကို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕အစည္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူသည့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဂဟာ/ ရိပ္သာမ်ားတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားသူမ်ား၏  လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ရည္ရြယ္၍လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈေပၚမူတည္၍ ယခုကဲ့သို႔ ေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခက္ထိန္နန္က ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ လူငယ္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ(၁၂) ခု၊ မသန္စြမ္းေဂဟာ (၁) ခု ႏွင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ (၁) ခုတို႔အတြက္  ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္(၄၃,၄၀၃,၀၀၀)၊ အသက္ (၈၅) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြား (၄,၈၄၀) ဦးအတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္(၁၄၅,၂၀၀,၀၀၀)၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားသို႔ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္(၁၅,၉၁၀,၀၀၀)၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕၊ ဒုတ္ထာရပ္ကြက္ႏွင့္လုံးစြတ္ရပ္ကြက္ရွိ (IDP) စခန္းမွဇီဒမ္းေက်းရြာႏွင့္ဒုတ္ထာရပ္ကြက္သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု (၈၈) စုအတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္၊ စားနပ္ရိကၡာ (၁) လစာေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ (၁၇,၃၇၈,၀၀၀)၊ စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္(၂၂၁,၈၉၁,၀၀၀)(က်ပ္ႏွစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာတစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္းကိုးေသာင္းတစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ)တို႔ကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔အသီးသီး ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား ကိုယ္စားတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက‌  ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လက္ဝယ္အေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးလိုက္ပါလ်က္  ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး႐ုံး သိုေလွာင္႐ုံအားစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ လယ္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ျမစ္ႀကီးနား) သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး စခန္းအေျချပဳျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေနမႈႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဤသင္တန္းတြင္တက္ေရာက္ေနေသာ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၾကဳံဖူးေသာအမွားကိုထပ္မံမွားယြင္းမႈမျဖစ္ေစရန္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး မိမိတို႔၏မိသားစုႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳနိုင္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းကာလအတြင္းသတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရၿပီး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္စြာေနထိုင္နိုင္ရန္ အားကစားႏွင့္အႏုပညာသည္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းတြင္ပို႔ခ်သည့္သက္ေမြးပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္တစားသင္ယူကာ အလုပ္ႀကိဳးစားလိုစိတ္ႏွင့္ဝီရိယေကာင္းမြန္မႈႏွင့္အတူ ခိုင္မာေသာသႏၷိဌာန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္တိုက္တြန္းမွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ စခန္းတာဝန္ခံႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း (ျမစ္ႀကီးနား) သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္နိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေစေရး ကိုယ္စီတာဝန္မ်ားေက်ပြန္စြာထိမ္းေဆာင္နိုင္ေရးမွာအလြန္အေရးႀကီးသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ရသည့္အလုပ္မွာ လူမႈဒုကၡႏွင့္ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကဳံေတြ႕ခံစားရသူမ်ားကိုအကူအညီေပးရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ဂုဏ္ယူတက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းမွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ေဘးစီမံဦးစီးဌာနျပည္နယ္ဦးစီးမႉးမ်ားကျပည္နယ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကတင္ျပလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား