စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေဝး

     စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို (၂၉.၁၂.၂၀၂၁) ရက္ေန႔၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အတြင္းေရးမႉးက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။

        ထို႔ေနာက္တက္ေရာက္လာေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ဌာန/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား