ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ ပုသိမ္ႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (မႏၲေလး) တို႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

     လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီးလိုက္ပါလ်က္ (၂၁-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အင္က်ယ္ေက်း႐ြာရွိ ပုသိမ္ႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၾကရာ တာဝန္ခံေက်ာင္းအုပ္က သင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူမႈေရးဒုကၡႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွ ပို႔အပ္လာေသာကေလးသူငယ္မ်ားကို ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ကေလးသူငယ္မ်ားအား သင္တန္းေက်ာင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမွန္တကယ္ သင္ယူတက္ေျမာက္မႈ ရွိ/ မရွိႏွင့္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ လူစြမ္းအားအရင္း အျမစ္မ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မႈအေျခအေနကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ႏိုင္မည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ပုံစံမ်ားထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသားမ်ား စည္းကမ္းတက်ရွိေစေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့နည္းျဖစ္စဥ္မ်ားမျဖစ္ပြားေစေရး သင္တန္းေက်ာင္းလက္စြဲပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္သူမ်ားပါဝင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုက်င္းပႏိုင္ေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအားကစားအတြက္ ဖူဆယ္ေဘာလုံးကြင္း တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရး၊ လုံၿခဳံေရးအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းေျမဧရိယာကို ၿခံစည္း႐ိုးကာရံႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

     ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ သင္တန္းေက်ာင္းအတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား သင္ယူပို႔ခ်ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ စာတတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး သင္ယူပို႔ခ်ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

     ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၾကရာ တာဝန္ခံလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ဝင္ဆံ့အင္အား၊ လက္ခံထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းလက္စြဲပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သင္တန္းေက်ာင္းအေဆာင္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ၿပီး လုံၿခဳံေရးေလ်ာ့နည္းမႈမျဖစ္ေစေရး အင္အားထပ္မံျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေရး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္စိတ္ပါဝင္စားစြာ သင္ယူလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ပညာရပ္၊ ဝင္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ သင္ယူတက္ေျမာက္ႏိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ညႇိႏႈိင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ သင္တန္းေက်ာင္းအတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ သင္ယူပို႔ခ်ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၏ စားေသာက္ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

   ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈေရးဝန္ႀကီး လိုက္ပါလ်က္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မသန္စြမ္းသင္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ တာဝန္ခံေက်ာင္းအုပ္က မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ လက္မႈပစၥည္းမ်ားခင္းက်င္းျပသထားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကဖီးႏွင့္ အေအးဆိုင္ သ႐ုပ္ျပဖြင့္လွစ္၍ ဦးေဆာင္သင္ျပေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သင္တန္းေက်ာင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ေဈးကြက္ဝင္ေစေရး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္အခ်က္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး လိုက္ပါလ်က္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ သင္တန္းသူမ်ား သင္ယူေလ့က်င့္ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ခေရရိပ္ အလွျပဳျပင္ဆိုင္သို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး သင္တန္းသူမ်ား သင္ယူလုပ္ကိုင္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနအတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ယူေနမႈအေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းေက်ာင္းမွ ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားအားလုံးကို အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္အသုံးခ်ႏိုင္ေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားရွိရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား