ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပရဟိတေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ားႏွင့္ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပရဟိတေဂဟာ/ ရိပ္သာမ်ားႏွင့္ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္း အခမ္းအနားကို (၂၂-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူဘိုးဘြားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အတိဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား/လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးအတြက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းစတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ “ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္”ႏွင့္အညီေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ပရဟိတေဂဟာမ်ားႏွင့္ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားမွာ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံႏိုင္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ႏိုင္ငံေတာ္မွခြဲေဝရရွိသည့္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြအရေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၆)ပါ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ဝင္ေငြလုံၿခဳံမႈရရွိေစေရးတို႔အတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္‌အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကိုတစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ က်ပ္(၁)ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆)လဘတ္ဂ်က္ကာလအတြင္း ေလျပင္းဒဏ္ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ အိုးအိမ္မ်ားျဖစ္ေစေရး အားျဖည့္၊ မြမ္းမံ၊ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ရပ္ကြက္(၂)ခု၊ ေက်း႐ြာ (၁၈၅)႐ြာရွိ အိမ္ေျခ (၁,၉၅၈)လုံးအတြက္ ရန္ပုံေငြက်ပ္(၉၉.၈၆၉)သန္း က်ခံသုံးစြဲေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကိုကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္သာမက ကေလးသူငယ္မ်ားအေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္႐ြာျပည္သူလူထုမ်ားပါ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သိရွိနားလည္ေစေရး၊ သဘာဝေဘးအသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကေလးအ႐ြယ္မွစ၍ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈရလာမည္ျဖစ္ကာ၎တို႔မွတစ္ဆင့္မိသားစုမ်ား၊ ရပ္႐ြာမ်ားအတြင္းသဘာဝေဘးအသိပညာမ်ားျပန႔္ပြားေစေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသိရွိေရွာင္ရွားႏိုင္ေစေရး၊လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုမွ်ေဝေပးႏိုင္ေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္က်ယ္ျပန႔္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကိုႀကံ့ႀကံ့ခံရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစေရး၊ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားကိုပိုမိုပံ့ပိုးႏိုင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါဝင္သူအားလုံးက ဆက္လက္ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္းတို႔က အမွာစကားမ်ားအသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြား (၃၁,၂၉၉)ဦးအတြက္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၉၃၈,၉၇၀,၀၀၀/)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္ရ ပရဟိတေဂဟာ(၂)ခုႏွင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ(၁၂)ခု အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၅၀,၉၂၈,၀၀၀/-)စသည္ျဖင့္ စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၉၈၉,၈၉၈,၀၀၀/-)အား မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စား ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊေစတီဘိုးဘြားရိပ္သာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးထူးထူးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တက္ေရာက္လာသည့္ ဘိုးဘြားမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လက္ဝယ္အေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား