ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕လားရႈိးၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ လူမႈေရးပင္စင္ႏွင့္ပရဟိတေဂဟာမ်ားသို႔ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံ၊ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

     လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ (၂၂-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လားရႈိးၿမိဳ႕ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လားရႈိးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဝန္ႀကီးဌာနမွခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ Quick Win Project စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အရာထမ္း/ အမႈထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ၏အေရးပါမႈမ်ားကို တိုက္တြန္းရွင္းလင္းအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

   ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္၍ တင္ျပလိုသည့္အခ်က္မ်ားအား တင္ျပခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

     ဆက္လက္၍ (၂၃-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အသက္ (၈၅) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအားလူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုန႔္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ခြဲ (ရွမ္းေျမာက္) ဥကၠဌ၊ ဒုတိယျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူဘိုးဘြားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အတိဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား/ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းစတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ “ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္”ႏွင့္အညီ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ပရဟိတေဂဟာမ်ားႏွင့္ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားမွာ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံႏိုင္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ႏိုင္ငံေတာ္မွခြဲေဝရရွိသည့္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြအရ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၆) ပါ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ဝင္ေငြလုံၿခဳံမႈရရွိေစေရးတို႔အတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို အသက္ (၈၅) ႏွစ္ႏွင့္‌အထက္သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လက်ပ္ (၁) ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္သာမက ကေလးသူငယ္မ်ားအေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္႐ြာျပည္သူလူထုမ်ားပါ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သိရွိနားလည္ေစေရး၊ သဘာဝေဘးအသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကေလးအ႐ြယ္မွစ၍ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈရလာမည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔မွတစ္ဆင့္ မိသားစုမ်ား၊ ရပ္႐ြာမ်ားအတြင္း သဘာဝေဘးအသိပညာမ်ားျပန႔္ပြားေစေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သိရွိေရွာင္ရွားႏိုင္ေစေရး၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုမွ်ေဝေပးႏိုင္ေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္က်ယ္ျပန႔္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကိုႀကံ့ႀကံ့ခံရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစေရး၊ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားကို ပိုမိုပံ့ပိုးႏိုင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါဝင္သူအားလုံးက ဆက္လက္ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က အမွာစကားမ်ားအသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္းရွိ အသက္ (၈၅) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြား (၅,၆၀၄) ဦး အတြက္လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁,၆၈၁.၂) သိန္း၊ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္ရ ပရဟိတေဂဟာ (၂) ခုႏွင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ (၁) ခုအတြက္  ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၈၆.၃၉) သိန္းစသည္ျဖင့္ စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၈၆၇.၅၉) သိန္းအား ျပည္နယ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားထံေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုန႔္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကတက္ေရာက္လာသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ားအနက္မွ လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ကိုဗစ္-၁၉ ၾကပ္မတ္ကုသေရးစင္တာမွ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္က လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုဗစ္ ၁၉ ၾကပ္မက္ကုသေရးေဆာင္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စား ရွမ္းမိဘမဲ့လူငယ္ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာမွ ေဂဟာမႉး ေဒၚနန္းခမ္းေလာဝ္က  ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး တာဝန္ရွိသူမ်ားက တက္ေရာက္လာသည့္ ဘိုးဘြားမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လက္ဝယ္အေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ကာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ခြဲမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား လက္ဖက္ရည္ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနလုပ္ငန္းမ်ားအား ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ တိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

   ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းလားရႈိးသို႔ေရာက္ရွိၾကရာ တာဝန္ခံမန္ေနဂ်ာက စခန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား စခန္းအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မူးယစ္ေဆးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးသံသရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစေရး အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သလို စခန္းအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေရး ျပခန္းတစ္ခုျပင္ဆင္၍ ခင္းက်င္းျပသေစလိုပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းသား/ သူမ်ား ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သင္တန္းႏွင့္ သင္တန္းအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္းလမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ား တာဝန္ရွိသူမ်ားက စခန္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားအားေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားပို႔ခ်ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား စခန္းသာယာလွပေရးျပင္ဆင္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန လားရႈိးခ႐ိုင္ဦးစီးမႉး႐ုံး (သိုေလွာင္႐ုံ) ေရာက္ရွိၾကၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား အိမ္ေထာင္စု (၁,၀၀၀) စာ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ အလႉပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္႐ုံထိန္းသိမ္းနည္း လက္စြဲအတိုင္း သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထား ရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊ သိုေလွာင္႐ုံမွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သက္တမ္းရွည္ၾကာထိန္းသိမ္းထားရသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုျဖန႔္ခြဲအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ သိုေလွာင္႐ုံအတြင္း သက္တမ္းလြန္မႈမရွိေစေရး  စိစစ္တင္ျပသြားရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

     ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ လားရႈိးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား ကေလးသူငယ္မ်ား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပည္နယ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌႏွင့္ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားယခုထက္ပိုမို၍ လက္ခံသင္ၾကားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္အခ်က္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္အားေပး စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

   ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ လားရႈိးၿမိဳ႕ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တာဝန္ခံေက်ာင္းအုပ္က မူႀကိဳေက်ာင္းဝင္ဆံ့အင္အား၊ လက္ခံသင္ၾကားေပးေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး မူႀကိဳေက်ာင္းအတြင္း ကေလးငယ္မ်ား တက္ေရာက္သင္ယူေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္အားေပးၾကည့္ရႈခဲ့ကာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။

     ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျပည္နယ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌႏွင့္ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္အတူ ဘာသာမေ႐ြး လူမႈေရးကူညီမႈအသင္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ အသင္းဥကၠဌႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသင္း၏ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း၊ လူမႈေရးကူညီမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့မႈအေျခအေန၊ လက္ရွိတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္အားေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က သာေရး၊ နာေရးကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္သည့္အတြက္ အထူးပင္ဂုဏ္ယူေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေပါင္းစပ္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား