ပဋိပကၡအတြင္းလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၂/၂၀၂၂)

ပဋိပကၡအတြင္းလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး(၂/၂၀၂၂)ကို ယေန႔ေန႔လယ္ (၁၃:၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ   လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီ႐ုံး၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ အစည္းအေဝးသို႔ ပဋိပကၡအတြင္းလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး၊ ပဋိပကၡအတြင္းလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတင္စိုး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  
အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိပညာေပးသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ဒုတိယ(၃)လပတ္ အစီရင္ခံစာအား ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ႐ုံးသို႔ တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ အစီရင္ခံစာ (မူၾကမ္း) အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
အစီအစဥ္အရ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေရး အစီအစဥ္တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒုတိယ(၃)လပတ္အစီရင္ခံစာ ေရးသားထားမႈအေပၚတက္ေရာက္လာေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး  ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က နိဂုံးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးအား ေန႔လယ္(၁၅:၅၀) နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား