၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲႏွင့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲက်င္းပ

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကႀကီးမႉး၍ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၈:၃၀)နာရီတြင္ ရန္ေအာင္ျမင္ဘုရားအနီး၊ သုခုမလမ္း၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္က်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၊ ဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္ႏွင့္ဇနီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား ဘဝျမႇင့္တင္ေရးအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၊ ဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားက သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ကံေကာ္ပင္မ်ားကို ဦးေဆာင္စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကၿပီး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား ဘဝျမႇင့္တင္ေရးအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကသတ္မွတ္ေနရာအသီးသီးတြင္ ပ်ိဳးပင္ေပါင္း(၁၂၉)ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဦးစီး၍  ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အႀကိဳ စာတမ္းဖတ္ပြဲအခမ္းအနားကို အဆိုပါ႐ုံး အေဆာက္အအုံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဥကၠ႒ေဒါက္တာသက္သက္ဇင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚခင္ေဆြျမင့္က သဘာပတိ အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး “အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အာဆီယံလုပ္ငန္းစဥ္” စာတမ္းကို စာတမ္းရွင္ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးသန႔္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ လည္းေကာင္း၊ “က်ား၊မအေျချပဳညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး ဥပေဒရႈေထာင့္မွေလ့လာျခင္း”စာတမ္း ကိုစာတမ္းရွင္ ေဒၚအိအိၿဖိဳး၊ အတြင္းေရးမႉး၊ ဥပေဒေရးရာေလ့လာေရးႏွင့္အႀကံျပဳေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွလည္းေကာင္း၊ “ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေရးပါမႈ” စာတမ္းကို ေဒၚမာမာသီ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနမွလည္းေကာင္းအသီးသီးဖတ္ၾကားၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားရွင္းလင္းျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အခမ္းအနားကို (၁၁:၁၅)နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။    

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား