စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပး သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

    စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပး သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၁၅.၈.၂၀၂၂) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ ခ်င္းတြင္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း (၆၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉးက မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။

     ထို႔ေနာက္ အသိပညာေပးသင္တန္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ကုလသမဂၢမသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCRPD)၊ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတားအဆီးကင္းမဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးဥပေဒ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား