မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနခန္းမ၌ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသို႔ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးႏွင့္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္း

     ၁၅.၈.၂၀၂၂ (တနလၤာေန႔) တြင္ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ စာေရးမ်ားအား မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚစုျမတ္ႏြယ္မွ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကို လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးႏွင့္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေရးအသိပညာေပးျခင္းေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဟာေျပာပြဲကို နံနက္ (၁၂:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား