မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႏွင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍"အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ေရးႏွင့္ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း အသိပညာေပး TalkShow

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႏွင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍"အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးႏွင့္အသက္ (၈၅) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပး TalkShow တို႔အား (၁၅.၈.၂၀၂၂) ရက္ေန႔တြင္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန႐ုံးခန္းမတြင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား