ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း (မႏၲေလး)

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး႐ုံး ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ဌာနငယ္/ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ (၁၃.၂.၂၀၂၄) ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ မႏၲေလးကေလးျပဳစုေရးဌာနမွ (၄၅)ဦး၊ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ (၃၇၀)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ (၈၁)ဦး၊ အမွတ္(၂)မူလတန္းႀကိဳ‌ေက်ာင္း(မႏၲေလး)မွ(၃၅၀)ဦး ျမင္းၿခံမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ႐ုံးစည္ႀကီးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမွ(၂၀၀)ဦးႏွင့္ ရမည္းသင္းမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမွကေလး (၈၀)ဦးတို႔ျဖင့္ ကာယ၊ ဉာဏစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter