မိခင္၀ိုင္းမ်ားသို႔ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္၊၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ရက္

        လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚခင္ႏြယ္ထြန္းႏွင့္တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ (၂၁.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ မိခင္၀ိုင္းမ်ားသို႕သြားေရာက္၍ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။